Een van de indrukwekkende en betekenisvolle sacramenten van de protestantse kerk is de doop. De doop is de grondslag van het christen-zijn: 'Door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt.' (I Corinthe 12:13). Hiermee wordt bedoeld, dat dit ritueel, deze doophandeling, de gelovigen verbindt met Jezus, die zelf de weg van de doop ging. Door de doop worden mensen opgenomen in de gemeente van Christus.

De doop
Dopen gebeurt met water. Vroeger was dat levend, stromend rivierwater. Tegenwoordig met water in een doopvont in de kerk: het hoofd van de dopeling wordt bij de doopvont driemaal overgoten met een handvol water. Het doopwater staat symbool voor de 'wateren' die ons kunnen overspoelen, voor de chaos die ons leven van buitenaf en van binnenuit bedreigt. We zouden kopje-onder gaan, het niet te boven komen, als niet God zelf ons uit het water trok. Met de doop wordt iets van dit ondergaan en doorgaan zichtbaar.
Met het doopritueel wordt uitgedrukt: wat je in je leven ook jou zal overkomen, je bént al eens door het water heengegaan, je zult er doorkomen. Eens en voor al is tot uitdrukking gekomen, dat als wateren je dreigen te overspoelen, er maar één weg is. Dat is niet de weg er omheen of er onderdoor, maar door het water heen, dat zo juist bron voor nieuw leven wordt.
De doop is niet vanzelfsprekend (of misschien beter gezegd: behoort niet vanzelfsprekend te zijn). Het verlangen om gedoopt te worden is geen natuurlijk verlangen, maar komt voort uit persoonlijke geloofsmotieven. Met name in de protestantse traditie is dit een belangrijk motief van de doop: dopen doe je niet omdat 'het er nu eenmaal bij hoort' of omdat 'het zo'n mooi feest is'. Natuurlijk speelt dat ook mee, en dat heeft zeker z'n waarde. Maar de beslissing om de doop te on-dergaan is uiteindelijk een geloofsbeslissing.

Doop van zuigelingen
In de christelijke traditie is de zuigelingendoop gebruikelijk, naast de volwassendoop. Ook in onze gemeente vindt de zuigelingendoop plaats: enige tijd na de geboorte wordt de baby gedoopt. Dit is een feestelijke gebeurtenis, waarbij ook gevoelens van dankbaarheid en vreugde een rol spelen. Aan deze gevoelens wordt in gebeden, liederen en gedichten uitdrukking gegeven.
Bij de doop van hun kind zijn het de ouders die in geloof hun kinderen naar de doopvont brengen. Op grond van hun geloof wordt het kind gedoopt. De doop is daarmee een waardevol en bijzonder moment aan het begin van een mensenleven. Na de doop ontvangt de baby dan ook de zegen als teken van Gods nabijheid.

Belijdenis
De kerk biedt kinderen die als baby zijn gedoopt de gelegenheid om als ze ouder zijn hun doop te beamen vanuit hun eígen geloof. Dat wordt 'belijdenis' genoemd.

Doop van kinderen en volwassenen
Het belijden van je geloof en het uiten van de wens gedoopt te worden wordt bij een volwassendoop door de dopeling zelf uitgesproken: je belijdt jouw geloof en op basis daarvan wil je gedoopt worden. De doop is zo een zichtbaar teken van jouw geloof. Ook oudere kinderen (ongeveer vanaf zes jaar) kunnen de wens gedoopt te worden zelf uitspreken en zo actief bij hun doop betrokken zijn. Bij de volwassen-/kinderdoop wordt voornamelijk verwezen naar het Bijbelse verlangen van navolging van de Heer en de vernieuwing van het leven. Hierin spelen aspecten als de gaven van de Geest en het getuige van Christus zijn mee.

Het aanvragen van de doop
Wie gedoopt wil worden of zijn kind wil laten dopen, kan daarvoor contact opnemen met de predikant. Deze zal met jullie overleggen over een geschikte datum.

Voorbereidingsgesprekken
Aan de doopdienst gaan doorgaans twee à drie voorbereidingsbijeenkomsten vooraf. Na de kennismaking – als die nog niet eerder heeft plaats gevonden – komt op de voorbereidingsavonden in de eerste plaats de motivatie aan de orde. Waarom wil je worden gedoopt, of je kind laten dopen? Wat is de betekenis van de doop? Wat hoop of verwacht je van de dienst? Wat is je relatie tot de kerkelijke gemeente? Wat is geloofsopvoeding (bij zuigelingendoop en doop van kinderen)?
Uiteraard is er ook ruimte voor eigen inbreng. Je kunt een lied of gedicht kiezen voor rondom de doop. Misschien is er wel een familielid dat graag een Schriftlezing wil doen of heb je vrienden die een muzikale bijdrage willen leveren.