Wie van plan is te gaan trouwen komt voor de vraag te staan: speelt ook het christelijk geloof een rol in onze relatie en willen we daar aan uiting geven door op onze trouwdag naar de kerk te gaan? Deze vraag moet je goed overwegen. Soms liggen geloof en kerk je na aan het hart, soms staan ze wat verder van je af. Soms is de één veel met vragen over het geloof bezig en de ander niet. De voorbereiding op je huwelijk kan een goed moment zijn om eens met elkaar in gesprek te komen. De predikant en/of priester zijn graag gereid je daarbij te helpen.

Een huwelijkszegen in de kerk
Trouwen doe je in het gemeentehuis; daar zeg je 'ja' tegen elkaar. Daar wordt de juridische kant van het huwelijk geregeld, een overeenkomst tussen twee mensen die met elkaar verder willen. In de protestantse kerk gaat het niet zozeer om de juridische kant van het huwelijk, maar over de liefde. De liefde van God voor ons mensen, de liefde van mensen voor God en de liefde van mensen voor elkaar, waarvan het huwelijk een bijzondere uitdrukking is. Dat mag in een huwelijksdienst naar voren komen in woorden, gebeden, gedichten, gebaren, muziek enzovoort.

Een oecumenisch huwelijk (bijvoorbeeld protestant/rooms-katholiek)
De huwelijksopvattingen van de protestantse kerken en de Rooms Katholieke Kerk lopen uiteen. In de protestantse traditie wordt het burgerlijk huwelijk erkend als huwelijk. Daarom heet een huwelijksdienst daar ook een bevestiging en inzegening van het huwelijk.
In de Rooms Katholieke Kerk is het huwelijk een sacrament, een bijzondere kerkelijke han-deling. Het eigenlijke huwelijk wordt daarom ook in de kerk gesloten, nadat je het burgerlijk huwelijk in het stadhuis hebt gesloten. Wanneer je een oecumenische viering wilt, en je wilt het huwelijk ook officieel door de Room Katholieke Kerk erkend zien, dan moet je dat aanvragen bij de hogere RK kerkelijke autoriteiten ('dispensatie'). Als je die erkenning niet nodig vindt, dan hoef je die procedures niet te doorlopen.
Dit alles staat een oecumenisch huwelijk gelukkig niet in de weg, integendeel. Liefde overstijgt alle kerkelijke grenzen. Een oecumenische viering is een mooie gelegenheid om twee verschillende tradities bij elkaar te laten komen. Door met elkaar in gesprek te gaan, kun je zoeken naar wat jullie hierin bindt. Je kunt de predikant en/of priester vragen hierover met jullie mee te denken.

Het aanvragen van een huwelijksviering
In de protestantse kerk geeft de kerkenraad toestemming voor de huwelijksviering. Je hoeft hiervoor niet per se lid te zijn van de Protestantse Gemeente te Zevenaar, maar enige relatie met een andere kerkelijke gemeente wordt wel verondersteld. Als je trouwt in de kerk, doe je dat niet los van de kerk als geheel: het is geen losstaande religieuze ceremonie. De huwelijksdienst maakt als het ware deel uit van het leven en het geloof van de gemeente. Kortom: trouwen in de kerk doe je niet in je eentje, maar altijd in verband met de kerk als geheel.
Voor het aanvragen van een huwelijksviering of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de predikant. Met hem kun je ook overleggen over de datum en het kerkgebouw. Het is noodzakelijk dit in een zeer vroeg stadium te doen. Het mooiste is het, als er dan nog ruimte is om te schuiven met de datum. Dat voorkomt teleurstellingen.

Voorbereidingsgesprekken
Aan de huwelijksdienst gaan doorgaans twee à drie voorbereidingsbijeenkomsten vooraf. Na de kennismaking (als die nog niet eerder heeft plaats gevonden) komt op de voorbereidingsavonden in de eerste plaats de motivatie aan de orde. Waarom willen jullie in de kerk trouwen? Wat hopen of verwachten jullie van de dienst? Wat is je relatie tot de kerkelijke gemeente? Verder wordt uitvoerig ingegaan op de keuze van een geschikte Bijbellezing voor de dienst.
Uiteraard is er veel ruimte voor eigen inbreng, met name in de keuze van de liederen en de verdere invulling van de dienst. Misschien heb je een geschikt gedicht, wil een familielid graag een Schriftlezing doen of kan aan vrienden een muzikale bijdrage worden gevraagd. De dienst moet zoveel als maar mogelijk is 'jullie' dienst zijn.

Het kerkgebouw
Als lid van onze gemeente kun je de dienst houden in de Ontmoetingskerk. Je bent echter vrij om zelf een ander kerkgebouw te huren voor de dienst. Trouw je in een andere kerk dan die van de Protestantse Gemeente te Zevenaar, neem dan contact op met de verantwoordelijken ter plekke (kerkenraad/dominee of priester/parochie). Probeer de spelregels van de plaatselijke kerk te volgen.

Kosten
Meer over de kosten vindt je in: Tarieven rouw en trouw 2013PG Zevenaar