Logo Kerk

 

Van U is de toekomst: Kome wat komt

Jaarverslag 2021-2022

 

Voorwoord

Een jaarverslag dat geen formeel jaarverslag mag zijn met feiten en getallen, maar verhalend geschreven mag worden. Zo heeft de kerkenraad van de PG Zevenaar het bedacht. Tegelijk zal ook in zo’n verhaal een overzicht terug te vinden moeten zijn van hetgeen het afgelopen jaar belangrijk was voor onze kerk. En wat beschrijf je dan van die kerk? Gaat het over het vergaderen en werken door kerkenraad, moderamen, predikant, kerkelijk werker en vele vrijwilligers? Of gaat het vooral over de boodschap die onze gastvrije gemeenschap uitdraagt, waar ruimte is voor verschillen, waar mensen zingeving en inspiratie vinden en hun geloof wordt gevoed? Waar we ons – geïnspireerd door het leven en werken van Jezus richten op ontmoeting en omzien naar elkaar en bijdragen aan een sociale en rechtvaardige wereld? Het samenwerken binnen de Liemers om in alle 6 gemeenten een bloeiende geloofsgemeenschap te behouden? Het bidt en werkt is nauwelijks te scheiden. Het werk om de gemeenschap te laten bloeien kan niet bestaan zonder inspiratie en geloof.

Startzondag: van U is de toekomst: kome wat komt.

Met dit thema van de PKN wordt een beroep gedaan op vertrouwen. Dit thema moedigt ons aan met ‘lege handen’, ontvankelijkheid, waakzaamheid’ ons te concentreren op God. Hier wordt gesteld dat de kerk niet een bedrijf is dat we moeten redden, maar leeft van verbondenheid met Jezus Christus die we volgen. Daarom zeggen we niet: Jezus is daar waar de kerk is, maar: waar Jezus is, daar is de kerk.Toch had de zeer goed bezochte startdienst met dit thema niet zo’n fijne ochtend kunnen worden zonder de inzet van een groep mensen die flink aan de organisatie gewerkt heeft. Tijdens deze ochtend is praktisch vormgegeven aan het helen van gebrokenheid door van scherven prachtige mozaïeken te maken die in onze kerk herinneren aan dit moment van verbondenheid. Het was een prima startpunt om de toekomst in te gaan.

Mooie en moeilijke momenten

Tijdens het jaar zijn mooie en speciale momenten te noemen, zoals het weer zonder beperkingen bij elkaar mogen komen en samen koffiedrinken na afloop van een dienst. Eén gemeentelid mocht ook haar 2e kleinkind opdragen in een feestelijke dienst, een ontroerende plechtigheid waarbij het kleinkind niet alleen door haar oma, maar door de hele Gemeente is opgedragen aan God. In het najaar werd een huwelijk ingezegend van twee gemeenteleden en Alle Jonkman mocht – na 2 jaar niet – nu weer in Paas- en Pinksterdienst voorgaan. De oecumenische kinderdiensten zijn terug van weg geweest en er is een catechesegroepje voor jongeren. Lastig was dat opleving van besmettingen met het coronavirus noopte tot aanpassingen in de vieringen met onlinediensten, afstand, mondkapjes en beperking van het aantal bezoekers. Zelfs de Kerstdiensten moesten worden aangepast en dat was best even lastig te accepteren. Het beam team brengt de diensten gelukkig zo goed in beeld dat mensen thuis de vieringen echt fijn kunnen meebeleven. Ondanks die mooie uitzendingen vinden veel mensen het toch een groot geluk nu weer zonder beperking met elkaar in de kerk de dienst te kunnen beleven. De kruisjes achter in de kerk laten zien dat ook in het afgelopen kerkelijk jaar van een behoorlijk aantal mensen afscheid genomen is omdat zij overleden. Zij worden, behalve bij hun nabestaanden, ook gemist op hun plekje in de kerk.

Het werk in de kerk

Als eerder vermeld lijkt het kerkelijk werk soms vooral te bestaan uit regelen en vergaderen. Predikant, kerkelijk werker/ouderenpastor, moderamen, kerkenraad en vele vrijwilligers hebben hun handen vol aan het goed organiseren van de inhoud van onze gemeenschap. Gelukkig was er ook ruimte voor gesprekken met elkaar, een vergadering waarin alleen met elkaar gesproken werd over het thema ‘de hand van God’. Predikant Alle Jonkman verwerkt alle verschillende meningen en belijdenissen in een noodpreek die u ooit hoort.

Pastoraat en wijkwerk

Het pastoraat heeft – ook tijdens coronabeperkingen doorgang gevonden. Kerkelijk werker/ouderenpastor Marike van Veen heeft zeer creatief vele mogelijkheden benut met de ouderen in onze gemeente te spreken. Dit heeft veel gewaardeerde contactmomenten opgeleverd. Na de beperkingen konden ook door wijkwerkers weer echte bezoeken worden gebracht aan hen die dat nodig hadden. Hopelijk blijven ook de spontane initiatieven uit de coronatijd bestaan: iets vaker dan voorheen omzien naar anderen, hier en daar een kaartje of telefoontje, het is allemaal van grote waarde.

Werk- en taakgroepen

In een kort, verhalend, jaarverslag gaat het niet lukken alle initiatieven van alle taak- en werkgroepen te beschrijven, het zijn er vele. Een paar worden genoemd, van alle anderen vindt u beschrijvingen terug in de Kerkvensters van het afgelopen jaar:

  • Lentebeurs Groene Kerk De werkgroep Groene Kerk helpt rommel opruimen in uiterwaarden en stadscentrum, maar heeft dit jaar ook een Lentebeurs georganiseerd ter bevordering van het recyclen van goede spullen. Het was een groot succes. Het mooie resultaat was een geldbedrag voor Trees for All.
  • Bezoek studentenvereniging uit Delft met ongeveer 150 jonge mensen. Ondanks zorgen over besmettingsrisico’s en organisatorische hobbels werd dit een dienst waar veel mensen erg blij van werden, vooral omdat op die zondag met heel veel (jonge) mensen samen het Heilig Avondmaal gevierd
  • Gebedsbijeenkomsten
  • Door het uitbreken van een oorlog in ‘ons’ stukje van de wereld zijn we hard geconfronteerd met de heftige werkelijkheid dat onze vrede in een oogwenk verscheurd kan worden. Dit heeft een aantal gemeenteleden bewogen voor alle brandhaarden in de wereld gebedsbijeenkomsten te organiseren waarin we elke 2e en 4e vrijdag van de maand aandacht vragen en betrokkenheid tonen bij onze naasten die in oorlog overleven. Een mooi initiatief waar mensen bij willen
  • Er zijn nog vele gebeurtenissen en dienstverleningen te noemen: de afronding van de restauratie van het orgel, de haakclub haakte tulpen, eetcafé en soos zijn weer opgestart. We kennen de autodienst, de bloemendienst, de kaartenmaaksters, degenen die elke week de bloemen verzorgen in de kerk, koor OSB dat af en toe zingt in de dienst. Bij elke opsomming worden helaas mensen vergeten, het is te veel om op te noemen.

Ambtsdragers en vrijwilligers

In 2021 is in de kerkenraad aangetreden Anja Wikkerink, die in juli werd bevestigd als ouderling. Joke Beernink nam in september 2021 na langjarig ambtsdragerschap afscheid als scriba. Elizabeth van der Meulen heeft haar opgevolgd en heeft in januari jl. ook het ambt aanvaard. Tineke van de Rande heeft na haar ambtsperiode afscheid genomen als ouderling en kernlid pastoraat. Hilco van der Meulen trad af als penningmeester van het College van Diakenen. Tineke, Joke en Hilco hebben hun werk met hart en ziel gedaan, maar nemen nu meer tijd voor het privéleven. Anja en Elizabeth werken met veel enthousiasme mee aan zowel de organisatie als de boodschap van onze gemeente. Bij het aftreden van Hilco als penningmeester van het College van Diakenen brak voor het eerst het moment aan dat deze vacature niet kon worden ingevuld door een vrijwilliger. Vrijwilligers zijn niet makkelijk te werven en voor sommige functies is gedegen vakkennis nodig. Daarom is voor deze functie voor het eerst een beroep gedaan op een betaalde kracht, tevens ervaren ambtsdrager. De kerkenraad heeft uitgesproken dat het in de toekomst wellicht vaker nodig zal zijn onmisbare functies in te vullen met betaalde krachten. Een bijzondere wisseling in het vrijwilligerswerk vond plaats in het werk op de begraafplaats, waar Jan de Nooij jarenlang als vrijwillig grafdelver fungeerde. Het veelomvattende werk is door Ton ten Broek overgenomen. Wist u trouwens dat de begraafplaats – behalve een tuinbedrijf voor het groot onderhoud - ook een ploegje trouwe vrijwilligers kent dat iedere maand de begraafplaats netjes houdt?

Vooruitblik

Kerk zijn na corona, weer gezamenlijk verder gaan

Na de periode van afstand houden en zelfstandig functioneren mogen gemeenteleden en bezoekers zich weer vrij bewegen in ons monumentale kerkgebouw tijdens diensten of andere openstellingen. De werk- en taakgroepen mogen elkaar weer opzoeken en in synergie elkaar versterken en uitdagen samen te werken en te bouwen aan de organisatie van de kerk en onze gemeente.

Om als kerkenraad weer een rode draad te pakken te krijgen is het project ‘Richting kiezen’ opgepakt dat een aantal jaren geleden is gestart en niet uitgebouwd kon worden i.v.m. corona. Uit het project is destijds een Plan van Aanpak geconcretiseerd. Bij de werkgroepen ligt momenteel de vraag welk onderdeel uit het plan van aanpak zij willen opnemen om onze gemeente weer richting te laten kiezen en doelen helder te krijgen.

We gaan die doelen nastreven met alle vrijwilligers in taak- en werkgroepen, moderamen en kerkenraad en de professionals die dat werk ondersteunen in het vaste vertrouwen dat ‘de toekomst van U is’ en wij daar allemaal bij horen en aan mogen bijdragen.

 

Namens de kerkenraad, Scriba PG Zevenaar, c.s. 21 juni 2022