Op deze pagina vindt u de ANBI-gegevens van de
- Protestantse Gemeente te Zevenaar
- Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zevenaar (incl. Zendingscommissie)


ANBI-gegevens Protestantse Gemeente te Zevenaar

A. Algemene gegevens

  Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Zevenaar
  RSIN/Fiscaal nummer:    809839635
  KVK nummer: 76 43 44 00
  Website: http://pkn.kerkenzevenaar.nl
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Postadres: Postbus 235, 6900 AE Zevenaar

De Protestantse Gemeente te Zevenaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Zevenaar.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente wordt de kerkenraad gevormd door de predikant en 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit bestaat uit 4 personen, t.w. een voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid LRP/Geldwerving. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Voor het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Zevenaar zie het volgende bestand: Beleidsplan 2016-2020

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ' Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G.  Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

In de als bijlage toegevoegde staat van baten en lasten geeft de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Zie hier de rapportage over het boekjaar 2019

Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI-gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zevenaar

A. Algemene gegevens

  Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zevenaar
  RSIN/Fiscaal nummer:    823501280
  KvK nummer: 76434508
  Website: http://pkn.kerkenzevenaar.nl
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Postadres: Postbus 235, 6900 AE Zevenaar

De Protestantse Gemeente te Zevenaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Zevenaar.

De Zendingscommissie van de Protestantse Gemeente te Zevenaar is geen zelfstandig rechtspersoon maar valt onder de diaconie. De jaarcijfers van de Zendingscommissie worden separaat verantwoord onder punt. H.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente wordt de kerkenraad gevormd door de predikant en 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Voor het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Zevenaar waarin is opgenomen het beleidsplan van de diaconie, zie het volgende bestand: Beleidsplan 2016-2020

E. Beloningsbeleid

Geen der leden van de Diaconie ontvangt een vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G.  Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De in een bijlage afgebeelde staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Zie volgende financiële rapportages zijn beschikbaar:
-   rapportage diaconie over het boekjaar 2019.

Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

voorgangers

 

 

Predikanten die verbonden waren aan de Gereformeerde Gemeente,
na 1816 (Nederduitsch) Hervormde Gemeente genoemd

1617-1619   Leonardus Artopaeus (eigennaam: Bäcker) meer ...
1622-1633   Joannes Carolus Heusius (Heysius) († 1636) meer ...
1633-1636   Matthias Verbusius († 1636) meer ...
1637-1656   Martinus Heupelius († 1656) meer ...
1656-1663   Johannes Petri a Sinderen († 1663) meer ...
1663-1686   Henricus ter Stall (Heinrich Terstall; Henrich ther Stall) (1637-1696) meer ...
1686-1693   Jacobus Triboler (Jakob Tribbler) (º 1663) meer ...
1694-1702   Michiel Fellinger (Johannes Michael Fellinger) meer ...
1703-1711   Henricus Werningh († 1711) meer ...
1711-1718   Petrus Dreux (1688-1757) meer ...
1719-1721   Giesbertus in de Betauw (Betou) (1692-1761) meer ...
1721-1762   Johannes ter Beek (1696-1762) meer ...
1763-1776   Johannes van Velzen (1725-1799) meer ...
1776-1785   Dirck Colenbrander (1753-1821) meer ...
1786-1788   Gerrit Jan Bruijn (1759-1816) meer ...
1788-1841   Otto Gerhard Heldring (1762-1841) meer ...
1841-1903   Hendrik Jacob Fijnebuik (1815-1908) meer ...
1903-1936   Adriaan Johannes Wartena (1872-1948) meer ...
1937-1946   Christoffel Johannes Bartels (1882-1946) meer ...
1946-1964   Hendrik Bernhard Spijkerboer (1898-1981) meer ...
1964-1976   Ary Pijnacker Hordijk (1923-1986) meer ...
1974-1981   Jan Mooij (1934-1997) meer ...
1977-1985   Gerrit Allers (º 1928) meer ...
1982-1989   Reinier Frans Jacob Beltman (1945-2018) meer ...
1989-2006   Leendert den Besten (º 1946) meer ...

Predikanten die verbonden waren aan de Gereformeerde Kerk te Westervoort /
Zevenaar / Lobith (vanaf 1 januari 1990: Zevenaar / Rijnwaarden;
vanaf 1 januari 2000 Zevenaar)

1969-1975   Jelle Jacob van Nijen (º 1939 ) meer ...
1975-1985   Johannes Laurens Drogendijk (º 1943) meer ...
1986-1994   Meint Christiaan Wind (1948-2020) meer ...
1995-2006   Kees Aart Erik de Waard (º 1957) meer ...

Predikanten die vanaf 2006 verbonden waren aan de Protestantse Gemeente
te Zevenaar 1

2006-2011   Kees Aart Erik de Waard (º 1957) meer ...
2006-2013   Leendert den Besten (º 1946) meer ...
2013-          Alle Jonkman (º 1979)
meer ...

Hulppredikers / bijstanden in pastoraat

±1581-1582 Paschasius Aquensis († 1609) meer ...
1596-1597   Pibo Ovittius van Abbema (circa 1542-1618) meer ...
1616           Johannes Joerlingius († 1636) meer ...
1619-1622   Henricus Schuerhovius (Heinrich Schürhoff) († 1635) meer ...
1705-1711   Henricus Roukamp meer ...
1711-1740   Engelbert Pistor († 1740) meer ...
1742-1745   Herman Hendrik (Hermannus Henricus) Mencke (1719-1769) meer ...
1787-1827   Johann Heinrich Finmann (1759-1842) meer ...
1833-1869   Karel Hermannus Bernardus Hazelhoff Roelfzema (1808-1869) meer ...
1869-1885   Andreas Scholte (1831-1914) meer ...
1943-1945   Hendrik Bartels (1914-1983) meer ...
1961-1962   Joan Agatho Heldring (vicaris) (º 1927) meer ...
1963-1964   Abraham Blanson Henkelmans (bijstand (1895-1964) meer ...
1968-1971   Thijs Arend Vos (bijstand in het pastoraat) (1903-1977) meer ...
1971-1972   Albert van het Hof (bijstand in het pastoraat) (º 1944) meer ...
1982 en 1989 J. van der Winden (bijstand in het pastoraat) (º 1919) meer ...

voorgangers01

 

_________________________
1 Op 21 december 2004 besloten de kerkenraad van de Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk tot vereniging. De federatieraad, waarin beide kerkenraden vertegenwoordigd waren, stelde een beleidsplan op. De kerkenraden keurden dit op 21 juni 2005 goed en tekenden op 20 september het model besluit tot vereniging. Ook zetten ze voorbereidende werkzaamheden tot eenwording in gang. Nadat deze waren afgerond en kerkelijke organen er hun goedkeuring over hadden gegeven, besloten de kerkenraden op 17 oktober 2006 definitief in te stemmen met vereniging. De Protestantse Gemeente te Zevenaar was daarmee een feit. Het besluit werd in een notariële acte vastgelegd.

 

Go to top