22. DE LIEMERSE KERKEN ALS SCHATKAMERS VAN RELIGIEUZE KUNST

Van oudsher waren rooms-katholieke dorpskerken naast sacrale plaatsen van religieuze samenkomst ook schatkamers van collectieve herinnering en herbergden kunstvoorwerpen die al dan niet rechtstreeks in verband stonden met de eredienst of volksdevotie. Met de komst van de hervorming in de 16e eeuw is er echter een tweedeling in de Liemers ontstaan. In de dorpen die onder de protestantse invloed van de Republiek kwamen, is van de middeleeuwse kunst nauwelijks iets bewaard gebleven. In de kerken van plaatsen die echter onder Kleefs bestuur bleven en pas na 1816 bij Nederland kwamen, is dat geheel anders. Daarin bevinden zich nog vele kunstvoorwerpen, en dan vooral  middeleeuws beeldhouwwerk, die behoren tot de regionale en zelfs Nederlandse  top; een aantal heeft de status van behorende tot de Collectie Nederland.

Na een inleiding over de achtergrond en betekenis van sacrale kunst in het algemeen zal Wim van Heugten aan de hand van foto's een beeld schetsen van de religieuze kunst in de Liemerse dorpskerken vanaf ca 1200 tot in de 20e eeuw.

 

Datum:     woensdag 20 maart 2019 
Plaats: Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar 
Tijd:  20.00 – ca. 22.00 uur        
Leiding:  Wim van Heugten             
Kosten:  € 5,-
Contactpersoon: Theo Salemink, tel. (0316) 34 06 68