logo6

 

“Zichtbaar geloven”

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Zevenaar

2021 - 2025

Inhoud:

 1. Inleiding
 2. Onze gemeente: profiel, bron en veranderingen
 3. Proces: totstandkoming van het beleidsplan
 4. Missie
 5. Scenario
 6. Kernpunten van beleid:

6.1 Kerkdiensten

6.2 Zingeving, geloof en spiritualiteit

6.3 Omzien naar elkaar en gemeenschap stimuleren

6.4 Bijdragen aan de samenleving en naar buiten treden

6.5 Overige individuele en groepsinitiatieven

6.6 Samenwerking in de Liemers

1. Inleiding

De titel van dit beleidsplan is ‘Zichtbaar geloven’. Binnen de kerkelijke gemeente wordt ons geloof zichtbaar in de aandacht en zorg voor elkaar en daarnaast gaat onze aandacht uit naar mensen dichtbij en verder weg die hulp nodig hebben. We willen een open en enthousiaste kerkgemeenschap zijn met een duidelijke, zichtbare plaats in de Zevenaarse samenleving. Gods liefde geeft ons inspiratie en bemoediging, maar we zijn ons ervan bewust dat we ons geloof steeds opnieuw moeten voeden, zodat we kunnen blijven werken aan onze opdracht. Dit beleidsplan helpt ons om de komende jaren onze koers te bepalen.

2. Onze gemeente

Profiel

Wij zijn een Protestantse, veelkleurige geloofsgemeenschap, die vierend, belijdend, zoekend en ontdekkend onderweg is. Er zijn ongeveer 540 pastorale eenheden, met ongeveer 800 leden (eind 2020). Daarvan zijn zo’n 250 leden in meer of mindere mate actief en betrokken bij de kerk.

We willen als gemeente van Christus gestalte geven aan Gods Woord door dienstbaar te zijn aan elkaar en aan de wereld en door invulling te geven aan onze missionaire opdracht. Er is in onze gemeente ruimte voor verschillende godsbeelden, zowel persoonlijke als niet-persoonlijke godsbeelden (God als kracht, God als liefde). Twijfel zien we niet als een tekort aan geloof, maar als wezenlijk voor het geloof. Veelkleurigheid in geloofsopvattingen vinden we geen bedreiging, maar juist een verrijking. Kerk-zijn is voor ons een gezamenlijke tocht; we weten niet precies waar we uitkomen, maar we zijn ervan overtuigd dat we op weg zijn naar een betere toekomst. Vele vrijwilligers zetten zich actief in voor de kerk. Dit vraagt tijd en energie, maar het geeft ook inspiratie en voldoening. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven, maar als men wil stoppen omdat het werk meer kost dan het oplevert, dan wordt dat besluit gerespecteerd.

Bron

In ons geloven en belijden kennen we verschillende bronnen. Belangrijkste bron voor ons is de Bijbel. De bijbelse verhalen en getuigenissen geven richting aan ons geloof en aan ons leven. Onze moderne samenleving is complex. Er zijn veel zorgen, problemen en oorlogen, er is armoede en onderdrukking. Toch proberen we, al is het op kleine schaal, vanuit ons geloof iets te betekenen voor onze medemens, dichtbij en verder weg. Onze kerkelijke gemeente is in het verleden met toewijding en inzet opgebouwd en wij bouwen nu verder. Het verleden werkt door in het heden, geeft mede kleur aan de gemeente en heeft invloed op de mensen van nu. Ieder heeft zijn/ haar persoonlijke levensgeschiedenis en persoonlijk geloof, wat elk gemeentelid uniek maakt.

Veranderingen

Wij zijn ons bewust van de veranderingen waarmee onze gemeente te maken heeft:

 • De veranderende plek van de kerk in de samenleving.
 • De vergrijzing van de gemeente.
 • De afname van kerkelijke betrokkenheid, met name onder jongere gemeenteleden.
 • Vrijwilligers die al jaren hun taken vervullen en soms te zwaar belast zijn.
 • De moeite om nieuwe vrijwilligers te vinden.
 • Afname van inkomsten.
 • Samenwerking met de Protestantse gemeenten in de Liemers

We kunnen niet langer doorgaan op de manier die we gewend waren, omdat er steeds minder vrijwilligers en op den duur minder middelen zijn. Daarnaast hebben we als gemeente veel dingen goed geregeld. Verschillende werk- en taakgroepen gaan ieder jaar weer van start als een goedwerkende machine. Maar gaat alles nog naar wens? Sluiten de verschillende activiteiten nog op elkaar aan en past het aanbod nog bij de situatie van vandaag? We moeten adequaat reageren op alle veranderingen. We zullen moeten stoppen met bepaalde activiteiten, als blijkt dat ze niet langer haalbaar of passend zijn en we zijn bereid om, indien nodig, zaken anders te gaan organiseren. Daarnaast is er ook ruimte en enthousiasme om met iets nieuws te beginnen.

De actieve betrokkenheid van de jongere generatie is een punt van grote zorg. Helaas zijn steeds minder ouders van (jonge) kinderen bereid zich actief in te zetten voor de kerk, waardoor ook de kinderen moeilijk te motiveren zijn tot deelname aan activiteiten, zoals kinderkerk, kindernevendienst, jeugdkerk of andere activiteiten. We zoeken een ‘trekker’ voor het jeugdwerk om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.

3. Proces

Een gemeenteochtend in september 2019 (onder leiding van een trainer van de PKN) had als titel “Richting kiezen vanuit geloof”. Er waren ongeveer 60 gemeenteleden aanwezig. Vragen die aan de orde kwamen: waarom en hoe willen we kerk-zijn in de nabije toekomst? wat betekent geloven voor jou persoonlijk en welke invloed heeft dit op je drijfveren en verlangen om gemeente te willen zijn? Wat zijn de sterke en zwakke kanten van onze gemeente? wat wil je vasthouden en wat kunnen we eventueel loslaten?

De uitkomsten zijn geïnventariseerd en geclusterd en verder uitgewerkt met 10 gemeenteleden. Zij hadden zich aangemeld voor vervolgbijeenkomsten. Na verschillende gespreksronden, waarvan steeds verslag is gedaan in Kerkvenster, was het uiteindelijke resultaat:

 • een nieuw geformuleerde missie
 • een scenario (het beeld van onze gemeente dat we voor ogen hebben voor de komende jaren)
 • een plan van aanpak, met concrete activiteiten

Dit is besproken met en goedgekeurd door de kerkenraad en er is regelmatig verslag gedaan in Kerkvenster.

4. Missie

Als Protestantse gemeente in Zevenaar willen wij een gastvrije gemeenschap zijn met ruimte voor verschillen, waar mensen zin en inspiratie vinden en waar hun geloof wordt gevoed. Geïnspireerd door het leven en werken van Jezus richten wij ons op ontmoeting en het omzien naar elkaar en dragen wij bij aan een sociale en eerlijke wereld.

5. Scenario:

De Protestantse gemeente Zevenaar kenmerkt zich in 2025 door:

 • de zondagse kerkdiensten en het samenbindende bezoekwerk.
 • een flexibele structuur van een steeds veranderend netwerk van groepen, projecten en activiteiten die als doel hebben:
 1. invulling geven aan zingeving, geloof en spiritualiteit
 2. gemeenschap stimuleren
 3. bijdragen aan de samenleving

Daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar samenwerking met organisaties of persoonlijke initiatieven in Zevenaar en in de Liemers. Zo is de kerk betrokken op mensen en op de samenleving

6. Kernpunten van het beleid

6.1. Kerkdiensten

Naast de reguliere vieringen op zondag worden door wisselende groepjes af en toe (experimentele) kerkdiensten voorbereid en uitgevoerd, in samenwerking met de predikant, bijv. interactieve diensten, zangdiensten, speciale vieringen voor kinderen, jongeren of senioren, vespers of themadiensten zoals Groene kerk, Amnesty, Vredesweek e.d. Sinds eind 2020 zijn de kerkdiensten ook te zien op Kerkdienstgemist.nl via een livestream.

6.2. Zingeving, geloof en spiritualiteit

Geloven is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend, geloofszekerheden zijn soms weggevallen. Veel gemeenteleden vinden het moeilijk om woorden te geven aan hun geloof en juist daarom is het voor ons als christelijke gemeente belangrijk om met elkaar te spreken over wat ons geloof inhoudt en om samen te zoeken naar antwoorden op onze geloofsvragen. Activiteiten die daarbij passen zijn bijv. na de dienst met elkaar in gesprek over de preek, gespreksavonden over geloofsthema’s en levensvragen, o.a. in het programma van de werkgroep IBO (Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting), activiteiten die gericht zijn op geloofsopvoeding van de jeugd.

6.3. Omzien naar elkaar en gemeenschap stimuleren

Als gemeente hechten we veel waarde aan het omzien naar elkaar. Op vele manieren maken we ruimte om hier invulling aan te geven, bijvoorbeeld door ook spontane bezoeken van gemeenteleden te stimuleren. We organiseren ontmoetingsmomenten en doen veel bezoekwerk, waarbij een groot aantal gemeenteleden betrokken is (pastoraal kernteam, kerkelijk werker en contactpersonen). Echter, de structuur van het pastoraat staat onder druk, omdat nieuwe vrijwilligers moeilijk te vinden zijn. Mede daarom is een kerkelijk werker aangesteld, met speciale zorg voor de ouderen. Verder zoeken we naar nieuwe vormen van pastoraat.

De diaconie verleent hulp en bijstand aan mensen die dat nodig hebben. Er is door middel van diverse activiteiten (eetcafé, soos, autotocht, kerstattentie) veel aandacht voor de oudere gemeenteleden. De diaconie wil meedenken over en meewerken aan het realiseren van een zorgzame samenleving. Er worden vele projecten in binnen- en buitenland financieel gesteund (o.a. via Kerk in Actie), er is aandacht voor vluchtelingenwerk, Amnesty International en voor de voedselbank.

Gemeenschapszin wordt zichtbaar in dit omzien naar elkaar. Om dit nog verder inhoud te geven, willen we na elke kerkdienst samen koffie drinken. In Kerkvenster verschijnen vaker persoonlijke verhalen, waardoor gemeenteleden elkaar beter leren kennen en zich meer betrokken voelen op elkaar.

6.4. Bijdragen aan de samenleving en naar buiten treden

Als gemeente van Christus hebben we de opdracht om getuige te zijn van Gods liefde. We willen als gemeente open zijn en op de samenleving gericht. Getuigen begint in het eigen dagelijks leven: anderen laten zien wat ons beweegt en openhartig spreken met anderen over wat we geloven. De activiteiten die de gemeente organiseert, zijn niet alleen bedoeld voor de eigen gemeenteleden, maar voor iedereen die deel wil nemen en ze zullen dus ook qua inhoud toegankelijk moeten zijn voor niet-kerkelijk betrokkenen. Dit betekent dat we op verschillende manieren en plaatsen laten zien wie we zijn en wat we doen.

Onze kerk is niet de enige gemeenschap in Zevenaar die zich wil inzetten voor een betere wereld. We staan open voor samenwerking en waar mogelijk zoeken we aansluiting bij initiatieven van andere personen of instellingen. Ook trekken we, waar mogelijk, op met andere geloofsgemeenschappen in Zevenaar en in de Liemers. Samenwerking is daarbij geen doel op zich, maar een middel om onze christelijke levensvisie in de samenleving gestalte te geven. We doen mee in het debat over relevante maatschappelijke vraagstukken en nemen waar mogelijk een actieve rol (bijv. acties voor vluchtelingen, alert zijn op armoede).

De werkgroep ‘Groene Kerk’ die in 2019 in het leven is geroepen, vervult een voortrekkersrol en stimuleert ons om ons in te zetten voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen geloofsgemeenschap. De werkgroep neemt hiertoe initiatieven en organiseert activiteiten.

Bij het naar buiten treden hoort ook de maandelijkse ‘Open kerk’ op vrijdagmiddag. Het open stellen van onze mooie monumentale kerk nodigt voorbijgangers en belangstellenden uit om binnen te komen en vaak komt het tot een gesprek met de gastheren en gastvrouwen. Ook op bijzondere dagen willen we vaker de kerk open stellen (bijv. op koopzondagen, Koningsdag)

We zoeken de publiciteit door regelmatig onze activiteiten aan te kondigen in de diverse media (website, Kerkvenster, groepsmail, Facebook, plaatselijke kranten).

6.5. Overige individuele en groepsinitiatieven

We stimuleren nieuwe initiatieven die uit de gemeente komen. Daarbij kan gedacht worden aan bijv. het eigen huis open stellen voor buurtgenoten, ontmoetingsmomenten organiseren, koken voor zieke gemeenteleden, activiteiten voor speciale doelgroepen enz.

6.6. Samenwerking in de Liemers

Sinds 2012 zijn er gesprekken gaande tussen de moderamina van zes Protestantse gemeenten in de Liemers: Westervoort, Duiven, Didam, Rijnwaarden, Lathum-Giesbeek en Zevenaar. De behoefte aan meer samenwerking groeide in de afgelopen jaren. In juni 2018 is door de zes gemeenten een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. De bedoeling is dat door de samenwerking, die uiteindelijk wellicht zal leiden tot een nieuwe federatie of fusie van gemeenten in de Liemers, de problemen van krimp, vergrijzing en te weinig vrijwilligers opgevangen kunnen worden. We willen vitale geloofsgemeenschappen in de Liemers behouden, met een vierplek in elke geloofsgemeenschap, bereikbaar pastoraat en zichtbare aanwezigheid in de lokale samenleving. Het proces wordt begeleid door de ‘Kerngroep samenwerking Liemers’ en ondersteund door een professional die in 2021 aan de slag zal gaan.

Ook zijn er vormen van samenwerking tussen de professionals (predikanten en kerkelijk werkers): gezamenlijke (online) vieringen, afstemming van het pastoraal werk, ondersteuning bij rouwverwerking en andere thema’s waarbij men iets voor elkaar kan betekenen.

De colleges van kerkrentmeesters delen hun expertise in het beheer van gebouwen en begraafplaatsen, ledenadministratie, enz. Colleges van diakenen en ZWO-werkgroepen doen dit ook op hun terreinen en er is door de ZWO-groepen een gezamenlijk project opgezet in Ghana.

Voor de jeugd wordt gezocht naar vormen van samenwerking en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. En met het oog op de jongere generatie (20-50 jaar) wordt, op initiatief van de Protestantse gemeente Duiven, onderzocht of het haalbaar is om een pioniersplek op te zetten. We streven ernaar dat hieraan ook vanuit onze gemeente wordt meegewerkt door enkele gemeenteleden.

* * * * *