Voorganger: mw. ds. L.M. van Prooyen-Schuurman uit Zutphen

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

  VOORBEREIDING
 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied van de week: lied 217
 • Welkom
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied 217   "De dag gaat open voor het woord des Heren"
 • Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw blijft in eeuwigheid
a: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
v: Genade en vrede zij met ons allen .....  AMEN

 • Gebed om ontferming
 • Glorialied: 304  "Zing van den Vader die in den beginne"
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • 1e lezing: Psalm 131
 • Lied: Psalm 131
 • 2e lezing: Marcus 12: 38-44
 • Lied: 333  "Kom Geest van God"
 • Overweging
 • Meditatieve muziek
 • Lied: 912  "Neem mijn leven, laat het Heer"
 • Gebeden
 • Mededelingen
 • Inzameling van de gaven

OP WEG

 • Slotlied: 422  "Laat de woorden die we hoorden"
 • Zending en Zegen
 • Uitleidend orgelspel

 


Go to top