College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (kortweg: CvK) bestaat momenteel uit zes leden. Dit college heeft als taak het beheren van geld en goederen in onze kerkgemeenschap. Deze taak voert men uit aan de hand van een meerjaren beleidsplan.
Het meest in het oog springen de taken ten aanzien van het financiële beheer, het personele beheer en het beheer van gebouwen en goederen.

Het financieel beheer:
geldHet merendeel van de benodigde geldmiddelen verkrijgt onze kerkgemeenschap uit vrijwillige bijdragen van de leden.
Het CvK stelt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar alsmede een resultaatrekening over het afgelopen jaar, waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Met deze informatie wordt jaarlijks in de maand januari de aktie Kerkbalans gehouden, waarbij aan de gemeenteleden wordt gevraagd om hun financiële bijdrage voor dat jaar vast te stellen. De resultaten van deze aktie zijn van groot belang voor onze kerkgemeenschap om financieel gezond te kunnen blijven.
Indien de financiële situatie daarom vraagt stelt het CvK zonodig voor om passende maatregelen te nemen.

Het personele beheer:
Hoewel een groot deel van de werkzaamheden in onze kerkgemeenschap door vrijwilligers geschiedt, zijn er echter ook medewerkers in dienst. Onze gemeente treedt op als werkgever voor predikanten, organisten, koster en de beheerder van het zalencentrum.
Het CvK regelt voor deze werknemers alle zaken die met het werkgeverschap verband houden.

Het beheer van gebouwen:
Onze gemeente beschikt over onroerend goed zoals het monumentale kerkgebouw "de Ontmoetingskerk", het naastgelegen zalencentrum "Ons Huis" en een drietal woningen, waarvan er twee in gebruik zijn als pastorie. Het CvK draagt zorg voor het beheer hiervan en regelt zaken als gebruik, onderhoud en verzekering.
Ons kerkgebouw dateert uit 1660 en staat op de Monumentenlijst. In de loop van de eeuwen hebben er diverse restauraties plaatsgevonden teneinde het gebouw te kunnen behouden voor de toekomst. In 2003 is de kerkzaal aangepast zodat er tijdens de vieringen efficiënter gebruik van gemaakt kan worden.
Jaarlijks wordt de kerk op de eerste van de twee Open Monumentendagen opengesteld voor bezoekers.
Het zalencentrum "Ons Huis" is in 2004 ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd. Het wordt gebruikt voor vergaderingen van kerkelijke aard, verhuurd aan diverse verenigingen en incidenteel voor andere vergaderingen, besprekingen en informatiebijeenkomsten.

Het beheer van landerijen en begraafplaats:
Naast het beheer van gebouwen vraagt ook het beheer van grond de aandacht van het CvK. Zo is onze gemeente eigenaar van 13,3 ha verpachte landerijen, een aantal verhuurde tuintjes en een begraafplaats aan de Babberichseweg te Zevenaar.
Op de van oorsprong hervormde begraafplaats vinden nog incidenteel begravingen plaats. De begraafplaats beschikt ook over een urnenmuur waarin urnen kunnen worden bijgezet en is het mogelijk om as te verstrooien.
(klik hier voor: Folder inclusief tarievenlijst)

archiefHet beheer van archieven en registers:
Uit de geschiedenis van het hervormde gemeente in Zevenaar zijn in het archief diverse stukken te vinden die teruggaan tot circa 1600. Dit historische archief is ondergebracht in het gemeentehuis van Zevenaar. Daarnaast zijn er nog archiefbestanddelen die zich in eigen opslagruimten bevinden.