Begroting 2018

Beste gemeenteleden,

Onderstaand geven wij u een verkorte weergave van de begroting 2018 van onze Protestantse Gemeente. Ter vergelijking en beeldvorming staan tevens de cijfers van de begroting 2017 en de exploitatierekening 2016 hieronder weergegeven.

Begroting2018

Zoals u kunt zien is het gelukt om voor 2018 een positieve begroting neer te leggen.

Het komende jaar is gericht op de reparatie van de klok, het plaatsen van een projectiescherm en het vernieuwen van de tafelbladen in Ons Huis. Al met al weer een behoorlijke kostenpost.

Een onderliggende structurele tendens die minder positief stemt is de teruglopende vrijwillige bijdrage als gevolg van het gestaag teruglopende ledenaantal. Daarentegen zien we gelukkig wel dat de gemiddelde vrijwillige bijdragen per gezin/adres jaarlijks iets verhoogd worden.

Dankzij  nieuwe fiscale mogelijkheden, welke vanaf 2015 zijn ingegaan, kunt u meer gaan bijdragen, zonder dat u dat meer kost! In de envelop van de actie Kerkbalans treft u een aparte bijlage aan, met daarover meer informatie.  Een aantal gemeenteleden maakt al gebruik van deze fiscale mogelijkheden, en wij hopen van harte dat in 2017 een nog grotere groep  van onze gemeenschap hun vrijwillige bijdrage willen vastleggen in de vorm van een periodieke gift.

In de begroting 2018 zijn geen bijzondere beleidswijzigingen doorgevoerd. Er staan geen bijzondere investeringen gepland. De belangrijkste uitgaven die wij jaarlijks als kerkgemeenschap moeten dragen zijn  de kosten voor het traktement van de predikant, de loonkosten voor de beheerder van Ons Huis, de kosten voor het in standhouden van de Ontmoetingskerk, de verplichte afdrachten aan de PKN, en de kosten voor het houden van onze erediensten.

Net als in de begroting van 2017 zijn een aantal verschuivingen doorgevoerd die voortkomen uit nieuwe voorschriften. Dit maakt een vergelijking tussen de jaren soms wat minder inzichtelijk.

Voor meer informatie over de begroting 2018, en over de afzonderlijke begroting van de begraafplaats, kunt u contact opnemen met ondergetekende (0316-332 882).

Hans Terwisscha,

Penningmeester College van Kerkrentmeesters